Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursie

Omics Data Science - Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

V edycja: 17.02.2024 - 31.01.2025
Liczba miejsc: 24

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursie „Omics Data Science- Bioinformatyka i analiza wielkoskalowych danych biomedycznych”, organizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Głównym celem kursu jest przygotowanie osób, które będą mogły efektywnie zająć się analizą danych omicznych w kontekście wykorzystania tych danych w genetyce medycznej.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, z siedzibą przy ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa;

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursie o nazwie Omics Data Science – Bioinformatyka i analiza wielkoskalowych danych biomedycznych;

3. Kursie – należy przez to rozumieć dwusemestralny kurs mający na celu podniesienie kompetencji w obszarze Omics Data Science- Bioinformatyki i analizy wielkoskalowych danych biomedycznych, utworzony na podstawie pisma BID/PK/257/7/2023. Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym w roku akademickim 2023/2024 i 2024/2025 w terminie luty 2024 –styczeń 2025 r.;

4. Kierowniku kursu – osoba odpowiadająca za przebieg kursu ze strony Organizatora, tj. dr Catherine Suski-Grabowski: c.suski-grabowski@icm.edu.pl;

5. Uczestniku/-czce kursu – należy przez to rozumieć osobę, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w kursie;

6. Stronie internetowej kursu– należy przez to rozumieć stronę internetową: https://omicsdatascience.icm.edu.pl/

§ 3 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW KURSU

1. Kurs kierowany jest głównie do specjalistów z takich dziedzin jak biologia, nauki medyczne (w tym diagnostyka i analityka), chemia, fizyka i innych przedmiotów ścisłych, zainteresowanych OmicsData Science, chcących rozwinąć swoją wiedzę z zakresu bioinformatyki i analizy wielkoskalowych danych biomedycznych. Poza wprowadzeniem do tej analizy kurs obejmuje zapoznanie się z podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w bioinformatyce, a także z wyzwaniami współczesnej genomiki. Zajęcia umożliwią również praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w trakcie zajęć dedykowanych analizie danych omicznych. Kurs przeznaczony jest także dla uczestników nie posiadających umiejętności programowania, gdyż rozpocznie się od intensywnego wprowadzania podstaw programowania w języku Python.

2 Do udziału w kursie może aplikować osoba:
– wykonująca zawód lekarza, diagnosty laboratoryjnego lub technika laboratoryjnego, posiadająca dyplom ukończenia studiów;

– będąca absolwentem kierunku ścisłego lub medycyny posiadającą dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia;
– będąca studentem po IV roku studiów na kierunkach ścisłych lub medycynie (wymagana jest kserokopia indeksu z nazwą kierunku studiów oraz świadectwo maturalne);
– będąca studentem innego kierunku, która w wyniku szkoleń podniosła swoje umiejętności w zakresie bioinformatyki (wymagana jest kserokopia indeksu z nazwą kierunku studiów, świadectwo maturalne oraz świadectwo umiejętności z zakresu bioinformatyki);

3. Rekrutacja będzie prowadzona w dniach od 13/11/2023 do wyczerpania miejsc.

4. Organizator przewiduje 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miejsca na kursie.

5. Za prawidłowo przeprowadzony proces rekrutacyjny oraz bieżący monitoring odpowiada trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika kursu. Wyłoni ona uczestników kursu zgodnie z zasadami zawartymi w § 4.

6. Informacje o szczegółowych warunkach udziału w kursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej kursu pod adresem: https://omicsdatascience.icm.edu.pl/

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rekrutacji bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.

8. Osoba ubiegająca się o udział w kursie jest umieszczana na liście uczestników kursu lub na liście rezerwowej jeśli:
a) jej profil wykształcenia lub specjalność zawodowa jest zgodna ze szczegółowymi kryteriami doboru uczestników do danego kursu określonymi w ust. 1 i na stronie kursu opisanej w ust. 4 oraz
b) dostarczyła komplet dokumentów rekrutacyjnych.

9. Organizator zapewnia stosowanie zasad równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn w kursie.

§ 4 PROCEDURA I KRYTERIA REKRUTACJI

1. O przyjęciu Kandydata/ki na kurs decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz wyniki rekrutacji.

2. Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy:

a. Etap pierwszy:

 • wypełnienie przez Kandydata/kę formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej: https://omicsdatascience.icm.edu.pl/ i przesłanie go do Organizatora (poprzez przycisk „wyślij zgłoszenie”);
 • w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia wysłania formularza rejestracyjnego dostarczenie przez Kandydata/kę wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych z tytułem „OMICS Data Science: rekrutacja” w wersji elektronicznej na adres: omics.data.science@icm.edu.pl

Poprzez dokumenty rekrutacyjne rozumie się:

 • deklarację uczestnictwa w kursie – Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 • oświadczenie uczestnika kursu – Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 • oświadczenie Kandydata o spełnieniu warunków formalnych – Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
 • ankietę badającą poziom zawodowego zapotrzebowania osoby na wiedzę będącą zakresem danego kursu – Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;
 • deklarację prezentacji wyników po zakończeniu kursu – Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;
 • ankietę badającą poziom przyswojenia materiału po kursie – Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych- Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu;
 • deklarację ilości wpłat stanowiących opłatę za kurs- Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu;

b. Etap drugi:

 • weryfikacja kwalifikowalności Kandydata do udziału w kursie na podstawie dostarczonych dokumentów;
 • wpisanie zweryfikowanego Kandydata na listę rankingową;
 • mailowe poinformowanie Kandydata o nie/zakwalifikowaniu się na kurs.

c. Etap trzeci:

Kandydaci poinformowani o przyjęciu na kurs zobowiązani są do:

 • wniesienia bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100,- zł (słownie: sto) złotych w terminie 5 (słownie: pięć) dni liczonych od dnia, w którym zostali poinformowani przez Organizatora o wpisaniu na listę uczestników, pod rygorem wykreślenia z listy, na podany przez Organizatora rachunek bankowy;
 • przesłanie dokumentów o których jest mowa w § 4 ust. 2 lit. a., w wersji papierowej na adres Organizatora w terminie 5 (słownie: pięć) dni liczonych od dnia, w którym zostali poinformowani o wpisaniu na listę uczestników, pod rygorem wykreślenia z listy. O przyjęciu w/w dokumentów decyduje data stempla pocztowego.

3. O kolejności Kandydatów/ek na liście rankingowej decyduje spełnienie warunków formalnych oraz decyzja Komisji Rekrutacyjnej.

4. Na kurs zakwalifikują się Kandydaci z najwyższych miejsc listy rankingowej. Kolejni Kandydaci/ki zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

5. Niedostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych i nie wniesienie opłaty we wskazanym terminie skutkuje przeniesieniem zgłoszenia do listy rezerwowej i zajęciem miejsca na liście uczestników przez inną osobę.

6. Odrzucenie zgłoszenia następuje w przypadku, gdy dokumentacja rekrutacyjna została wypełniona w sposób nieczytelny, w innym języku niż język polski, nie jest kompletna, została złożona po terminie bądź wcale, a także nie została wniesiona opłata wpisowa za kurs.

7. Do 31 stycznia 2024 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji a lista uczestników kursu zostanie zamknięta. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji na podany przez siebie adres mailowy.

8. W przypadku gdy przed rozpoczęciem kursu uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w kursie lub zostanie skreślony/a z listy uczestników, wolne miejsce zajmie pierwszy/a Kandydat/ka z listy rezerwowej.

9. W przypadku skreślenia z listy uczestników lub rezygnacji z uczestnictwa w kursie Kandydatowi nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSU

1. Uczestnik kursu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik kursu jest zobowiązany do minimum 70% obecności na zajęciach w formie stacjonarnej.

3. Uczestnik kursu jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów semestru pierwszego, obligujących do uczestnictwa w zajęciach drugiego semestru.

4. Uczestnik kursu jest zobowiązany do złożenia końcowej pracy zaliczeniowej w formie ustalonej przez wykładowców.

5. Uczestnik kursu jest zobowiązany do jednorazowej opłaty za kurs w pełnej wysokości 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy) złotych w terminie do 10 lutego 2024 r. Organizator może wystawić fakturę na prośbę Kandydata/ki po dokonaniu opłaty za kurs na podany przez Organizatora rachunek bankowy.

6. W przypadku płatności ratalnej opłata za kurs wynosi odpowiednio dwie raty po 7.500,- zł (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych, płatne odpowiednio do 10 lutego 2024r. i 1 października 2024r. (na początku każdego z semestrów). Sposób płatności należy zadeklarować przed pierwszą wpłatą wypełniając Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.

7. Rachunek bankowy Organizatora kursu to rachunek bankowy Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, o numerze: 59 1160 2202 0000 0000 6084 9685.

8. Uczestnik kursu, w celu dopełnienia formalności, przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do:
a) okazania dowodu tożsamości celem weryfikacji danych podanych w deklaracji uczestnictwa;
b) okazania dowodu jednorazowej wpłaty za kurs lub wpłaty za I semestr;
c) okazania oryginałów dokumentów potwierdzających informacje podane przez Kandydata w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, w celu weryfikacji danych podanych w oświadczeniu Kandydata o spełnieniu warunków formalnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do skopiowania tych fragmentów dokumentów, które stanowią potwierdzenie spełnienia kryteriów formalnych z tym, że powstałe kopie nie będą stanowiły replik dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1006, 1415 i 1872).

9. Uczestnik kursu jest zobowiązany do każdorazowego potwierdzenia na liście obecności swojego udziału własnoręcznym podpisem na zajęciach stacjonarnych.

10. Uczestnik kursu może korzystać z własnego sprzętu komputerowego.

11. Uczestnik kursu jest zobowiązany do wypełnienia ankiety rozpoczynającej i kończącej udział w kursie.

12. Uczestnik kursu ma prawo odstąpienia od udziału w kursie z przyczyn zdrowotnych. Wtedy to zobowiązuje się do dostarczenia ważnego zaświadczenia zaistnienia takiej sytuacji, co jest niezbędne dla Organizatora. Niedostarczenie zaświadczenia uprawnia Organizatora do dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KURSU

1. Organizator zapewnia uczestnikom kursu:
a) materiały szkoleniowe;
b) dostęp do infrastruktury obliczeniowej;
c) świadectwo ukończenia kursu wydane przez Uniwersytet Warszawski.

2. Organizator nie zapewnia i nie zwraca uczestnikom poniesionych kosztów, w tym: kosztów noclegu, kosztów przejazdów oraz kosztów wyżywienia.

3. W przypadku braku wpłat ze strony uczestnika kursu, Organizator zastrzega sobie prawo do automatycznego skreślenia takiej osoby z listy uczestników.

§ 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż administratorem danych osobowych Kandydatów jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się kontaktować za pomocą jednej z wybranych form udostępnionych na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych Kandydatów, wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Kandydatów przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez nich z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji uczestnictwa w kursie. Wszystkie inne dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub innych obowiązujących regulacji.

4. Szczególne kategorie danych osobowych Kandydatów (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 9 RODO, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na podstawie ich zgody.

5. Wszystkie inne dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w szczególnych przypadkach po wyrażeniu przez nich odrębnej zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mają oni prawo wycofać w dowolnym momencie. Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Kandydatów zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ich zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

6. Dane osobowe Kandydatów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do ich danych osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe Kandydatów w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

7. Odbiorcami danych Kandydatów mogą być także inne podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia i osób, usługi pocztowe i kurierskie, usługi przewozowe, itp.

8. Dane osobowe Kandydatów nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Na zasadach określonych przez RODO Kandydaci mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);

10. Kandydatom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają oni, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. Podanie przez Kandydatów danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz innych regulacji do wykonywania zadań wynikających z uczestnictwa w kursie jest niezbędne. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

12. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej.

13. Dane osobowe Kandydatów mogą zostać przekazane w ramach informacji publicznej w przypadku ich udziału w zamówieniach publicznych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego najpóźniej 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem kursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji kursu. W takim przypadku Organizator poinformuje uczestników kursu o innej lokalizacji najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem kursu.

3. Organizator zastrzega, że w przypadku zaistnienia siły wyższej, np. stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń funkcjonowania instytucji Organizatora, zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszelkie informacje o zmianach zostaną podane drogą mailową na adres uczestnika, na co wyraża on zgodę.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany te będą dotyczyły wyłącznie Kandydatów aplikujących po wejściu zmian w życie.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej kursu.

6. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Organizator, o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

To top
Skip to content